Adatkezelési Tájékoztató

A valtsalkuszra.hu oldal üzemeltetője az EBC Winsure Zrt.

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az általános adatvédelmi rendelet (ld. 3. pont) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 3. § értelmező rendelkezéseivel.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: EBC Winsure Zrt.

Székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 65.

Adószám: 23528923-2-14

Képviselő: Bödő Gábor – Vezérigazgató

Amennyiben részletesen meg kívánja vizsgálni adatkezelési szabályzatunkat és adatkezelési tájékoztatónkat, az alábbiakban tudja letölteni:

Winsure adatkezelési tájékoztatója:

https://www.ebczrt.hu/wp-content/uploads/2017/02/Adatkezelesi_tajekoztato_GDPR_2018-1.pdf

Winsure adatkezelési szabályzata:

https://www.ebczrt.hu/wp-content/uploads/2017/02/Adatkezelesi_szabalyzat_GDPR_2018-1.pdf

További szabályzatainkat ITT éri el ( https://www.ebczrt.hu/kapcsolat/)